Den nye fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Fælles prøve

Ny film sætter billeder på prøvens forløb fra april til selve prøvedagen

Brug fem minutter på at få overblik over prøveforløbet. Filmen giver et rids af forløbet: Det begynder med, at eleverne trækker det fællesfaglige fokusområde, de skal til prøve i. Herefter går de i gang med at indkredse naturfaglige problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål, de arbejder med at belyse problemstillinge bl.a. ved undersøgende arbejde, og de bliver vejledt af deres naturfagslærere undervejs. Naturfagslærerne samarbejder løbende. Og til sidst kommer selve prøvedagen, hvor eleverne prøves i deres naturfaglige kompetencer.

Find de oficielle dokumenter

Den nye prøvebekendtgørelse er trådt i kraft efter at være blevet underskrevet den 16. december 2015. Læs på side 21-22 om den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Du kan også se prøvevejledningen her og læse en række råd til naturfagslæreren i form af 'syv skarpe' opmærksomhedspunkter.

Den fælles prøve – kort fortalt

Karakteristika

 • Den fælles prøve for fysik/kemi, biologi og geografi er praktisk/mundtlig og ligner i sin form på selve prøvedagen den hidtidige prøve i fysik/kemi: Op til seks elever er til prøve ad gangen i to timer inklusiv karakterfastsættelse
 • Eleverne kan vælge at gå op individuelt eller i grupper af 2-3 elever

Før selve prøvedagen

 • Tidligst 1. april trækker eleven (individuelt eller i sin gruppe) ét fællesfagligt fokusområde blandt mindst fire opgivne, og inden for det lodtrukne fokusområde udarbejder eleven/elevgruppen en naturfaglig problemstilling og tilhørende arbejdsspørgsmål fra alle tre fag: Biologi, fysik/kemi og geografi
 • Arbejdet med at indkredse naturfaglig problemstilling og arbejdsspørgsmål foregår i den sidste del af undervisningen – fra lodtrækningen er foregået og frem mod prøven – med vejledning fra naturfagslærerne, som også godkender problemstilling og arbejdsspørgsmål, inden det sendes til censor senest 14 dage før prøven
 • Når problemstilling og arbejdsspørgsmål er godkendt, udarbejder naturfagslærerne et antal uddybende spørgsmål, som er ukendte for eleverne, og som kan stilles til selve prøven

På prøvedagen

 • Når prøven går i gang (på selve prøvedagen), afleverer eleven/elevgruppen en kort oversigt over, hvordan den naturfaglige problemstilling vil blive belyst i løbet af prøven
 • Elevernes naturfaglige kompetencer inden for de fire kompetenceområder (undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation) er omdrejningspunkt for prøven, og eleverne prøves i at belyse deres problemstillinger ved hjælp af færdigheder og viden i forbindelse med naturfaglige undersøgelser, modeller, fagterminologi og handlemuligheder

Opgivelser

 • Til prøven opgives mindst fire fokusområder fra den fællesfaglige naturfagsundervisning fra 9. klasse og eventuelt 8. klasse
 • Opgivelserne udgøres af et alsidigt sammensat stof, der knytter an til de områder, naturfagenes kompetencemål vedrører – og indeholder både tekster og mindst tre eksempler på andre udtryksformer end tekst. De samlede opgivelser (af tekster og andre udtryksformer) skal være fordelt svarende til vejledende timetal for fagene: Mest stof fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst fra geografi.

Eksempelprøve til fysik/kemi udgivet 

Find eksempelprøve på den digitale selvrettende prøve til fysik/kemi på testogprøver.dk. Denne prøvetype er aktuel for dine elever, hvis de meldes til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi til sommer 2016 - for så indgår den digitale fysik/kemiprøve i puljen til udtræk sammen med de digitale biologi- og geografiprøver, den mundtlige matematik prøve og praktiske idrætsprøve. Fra sommeren 2017, når den fælles prøve er gældende prøveform for alle, indgår også denne type digitale fysik/kemiprøve, der nu vises eksempel på i udtrækspuljen. Prøv selv!

Her kan du danne dig overblik over, hvad der sker i forbindelse med den nye fælles prøve - og hvornår:

Hvornår?

Hvad sker der?

Forår 2015


 
 • Folketinget vedtager en fælles prøve i  fysik/kemi, biologi og geografi 26. maj
 • Læs lovforslaget

Juni 2015

 • Eleverne har mulighed for at gå til gruppeprøve ved den eksisterende praktisk-mundtlig prøve i fysik/kemi

 • Den selvrettende prøve i biologi og geografi indgår i udtrækspuljen med mundtlig matematik og praktisk/mundtlig idræt. Det betyder, at der er 50% sandsynlighed for, eleverne skal op i en skriftlig prøve i et naturfag

Skoleåret 2015/2016

 • Det bliver frivilligt for skolerne at tilmelde sig den fælles prøve og dermed også den selvrettende udtræksprøve i fysik/kemi

 • Skolerne har mulighed for at tilmelde sig et toårigt forsøg med ekstra projektopgave i 9. klasse inden for den naturfaglige blok

 • Der er fortsat mulighed for gruppeprøve til den eksisterende praktisk-mundtlige fysik/kemiprøve, som afløses af den fælles prøve fra året efter

 • Der igangsættes et forsøg, hvor 10. klasseselever kan gå til fælles prøve i fysik/kemi og tilbudsfaget naturfag

 • Der igangsættes et femårigt evaluerings- og følgeforskningsprogram, der bl.a. skal evaluere den fælles prøve i biologi, fysik/kemi og geografi

Ca. december 2015

 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling forventes at offentliggøre prøvebekendtgørelse og -vejledning til den fælles afgangsprøve i fysik/kemi, biologi og geografi 

Skoleåret 2016/2017

 • Den fælles prøve er obligatorisk og ligeså den selvrettende prøve i fysik/kemi, som indgår i puljen af 5 prøver til udtræk: Biologi, fysik/kemi, geografi, mundtlig matematik og praktisk/mundtlig idræt. Det betyder, at der er 3/5 sandsynlighed for, eleverne skal op i en skriftlig prøve i et naturfag

 • 10.-klasseselever kan kun gå til 10.-klasseprøve i fysik/kemi og ikke længere i 9.-klasseprøven som hidtil

 • Forsøget, hvor 10. klasseselever kan gå til fælles prøve i fysik/kemi og tilbudsfaget naturfag, fortsætter

Efteråret 2017

 • Forsøget med projektopgaven i naturfag/matematik evalueres

2020

 • Det femårige evaluerings- og følgeforskningsprogram, der bl.a. skal evaluere den fælles prøve i biologi, fysik/kemi og geografi, afsluttes

 

Del dine erfaringer!

Har du gode erfaringer med fællesfaglig undervisning, så del dem med os, så dine kolleger rundt i landet kan få glæde af det. Det kan både være tilrettelæggelse af skema, projektuger m.m., arbejde med fællesfaglige problemstillinger - og idéer til fællesfaglige forløb.

Skriv til Mikael Scheby på msc@nts-centeret.dk eller Christina Frausing Binau på cfb@nts-centeret.dk. 

tværfaglig

Formulering af naturfaglige problemstillinger 

Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi ligger i forlængelse af en naturfaglig undervisning, hvor eleverne har arbejdet med et antal fællesfaglige fokusområder, som bygger på naturfaglige problemstillinger. Arket her kan være en god hjælp, når man skal formulere problemstillinger med sine elever:

PDF iconFormulering af naturfaglige problemstillinger

Inspirationsarket er udarbejdet af chefkonsulent Keld Nørgaard, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.


 

De fællesfaglige fokusområder


 

Spørgsmål og svar


 

Dokumenter og links